Stichting AOP

DOELSTELLING

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven. De hulpverlening is er op gericht deze mensen in staat te stellen (weer of meer) zelfstandig te functioneren.

Het AOP wil bijdragen aan een samenleving die hecht aan waarden als respect, gelijkwaardigheid, ontplooiing en inclusiviteit en laat zich in haar handelen door deze waarden leiden.

DOELGROEP

De doelgroep bestaat voornamelijk uit dak- en thuislozen, slachtoffers van (huiselijk) geweld, mensen in een psychosociale crisis, (ex-)psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden, tienermoeders en jongeren die niet meer  over een stabiele thuissituatie beschikken. In veel gevallen is sprake van een meervoudige problematiek waarbij het huisvestingsprobleem zowel de oorzaak als een gevolg kan zijn. Veelal is er tevens sprake van een schuldenproblematiek.