Stichting AOP

DOELSTELLING

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan mannen en vrouwen met of zonder kinderen die niet meer thuis (kunnen) wonen, hun onderkomen dreigen te verliezen en/of niet in staat zijn zich op eigen kracht in de maatschappij te handhaven. De hulpverlening is er op gericht deze mensen in staat te stellen (weer of meer) zelfstandig te functioneren.

Het AOP wil bijdragen aan een samenleving die hecht aan waarden als respect, gelijkwaardigheid, ontplooiing en inclusiviteit en laat zich in haar handelen door deze waarden leiden.

DOELGROEP

De doelgroep bestaat voornamelijk uit dak- en thuislozen, slachtoffers van (huiselijk) geweld, mensen in een psychosociale crisis, (ex-)psychiatrische patiënten, ex-gedetineerden, tienermoeders en jongeren die niet meer  over een stabiele thuissituatie beschikken. In veel gevallen is sprake van een meervoudige problematiek waarbij het huisvestingsprobleem zowel de oorzaak als een gevolg kan zijn. Veelal is er tevens sprake van een schuldenproblematiek.

ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING STATUS (ANBI)

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend heeft een ANBI-status. Dit betekent dat er sprake is van belastingvoordelen op het gebied van erven en schenken.  De ANBI-status bepaalt dat wij onderstaande informatie toegankelijk maken:

NAAM VAN DE INSTELLING

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

RECHTSPERSONEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN IDENTIFICATIENUMMER (RSIN)

805378479

BEZOEKADRES / POSTADRES  

Gouw 10
1441CP Purmerend

DOELSTELLING

Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend biedt hulp aan kwetsbare mensen die door complexe problemen niet meer thuis wonen, dakloos zijn of dat dreigen te worden met opvang en begeleiding tijdens het wonen.  Wanneer dit nodig is, bieden wij een veilige plek in één van onze woonvoorzieningen.

BESTUUR

Vrank Post is directeur bestuurder van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend

BELEIDSPLAN

Het meerjarenbeleidsplan van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend vindt u hier:

Meerjarenbeleid 2020-2022 AOP

BELONINGSBELEID

–  De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering conform de door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) vastgestelde beloning.
–  De bestuurder wordt beloond volgens de cao Sociaal Werk.
–  Voor de medewerkers van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend is de cao Sociaal Werk van toepassing.

FINANCIEEL JAARVERSLAG

Het officiële jaardocument en de jaarrekening van Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend vindt u hier